Tarieven en vergoeding door de Zorgverzekeraar

Psychologische hulpverlening

Wij hebben in 2022 contracten met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van de zorgverzekeraar Caresq. Als u bij deze laatstgenoemde verzekeraar een polis heeft, krijgt u een gedeelte van de behandeling vergoed. Vraag hiervoor naar informatie bij uw zorgverzekeraar. Bij de overige verzekeraars wordt de behandeling in zijn geheel vergoed vanuit het basispakket. De behandeling valt onder het wettelijk eigen risico. Voor zover uw eigen risico nog niet is opgebruikt, zal de zorgverzekeraar u hiervoor een rekening sturen. Het maakt voor de vergoeding niet uit of u al dan niet een aanvullend pakket heeft.

Zorgprestatiemodel met ingang van 2022
 

In het nieuwe Zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend aan het einde van de behandeling, maar als losse zorgprestaties lopende de behandeling. De zorg die u krijgt verandert niet. In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd (naar uw zorgverzekeraar) kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De duur van een consult én of het een diagnostiek- of een behandelconsult betreft, bepaalt het tarief. Bij de duur van het consult wordt uitgegaan van de tijd die ervoor in de agenda is gepland, ook al duurt het consult in werkelijkheid iets korter of langer. Meestal zal dat 60 minuten per consult zijn (incl. administratietijd). Zie voor meer informatie de patiëntenfolder van de NZa over het Zorgprestatiemodel.

Zorgvraagtypering

In het Zorgprestatiemodel legt Psychologiepraktijk Focus een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over de ernst en complexiteit van uw zorgvraag. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. 
Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening aan uw zorgverzekeraar en moet verplicht vermeld worden. De DSM-diagnose hoeft niet vermeld te worden. Als u niet wilt dat de zorgvraagtypering vermeld wordt op de factuur naar uw zorgverzekeraar kunt u een privacyverklaring ondertekenen. Vanaf 2022 moet tegelijk met het versturen van een declaratie ook informatie aan de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) worden aangeleverd. In de genoemde privacyverklaring geeft u aan indien u ook hiervoor geen toestemming geeft.

Voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar

Om voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van (een vermoeden van) een stoornis of aandoening volgens de DSM-5, het psychodiagnostisch handboek. De huisarts (of praktijkondersteuner bij de huisarts) maakt in eerste instantie een inschatting hiervan en zal u naar ons doorverwijzen als hier sprake van is. Hulp bij aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problemen (waaronder burn-out) en relatieproblemen, wordt niet vergoed. Wij kunnen u hier uiteraard nog steeds bij helpen, maar de kosten zijn dan voor eigen rekening.

 

Indien de behandeling niet (meer) bij de zorgverzekering gedeclareerd kan worden, geldt het particuliere tarief. Dit heet dan 'onverzekerd product (OVP)'. Bij individuele behandeling is het (max. NZa-)tarief € 117,33 (per consult van 45 minuten directe tijd +15 minuten administratie). Uiteraard bespreken we dit altijd vooraf met u. Zie voor meer informatie het document Behandeltarieven en betalingsvoorwaarden.

 

Afspraken kunnen minimaal 24 uur tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering korter dan 24 uur, wordt het consult in rekening gebracht. Hiervoor geldt een tarief van € 40,-

 
© 2022 Websites & Zo